Úszásoktatás

1. Ismerkedés a vízzel

A víz megszerettetésével vonzóvá tehetjük az uszodai sportokat.
Az úszni nem tudó gyermekek akaratlanul is ki vannak téve a víz veszélyeinek! A vízbiztonság megszerzésével az élet örömeit tárjuk eléjük!
Az úszás hatása nélkülözhetetlen a fejlődő szervezet számára. Vízben olyan mozgások is végrehajthatók, melyek a szárazföldön a gravitáció miatt nem.
Az úszás hatása a szervezetre
 • Nő az ellenálló képesség.
 • A vízben végrehajtott mozgás tehermentesíti a gerincet, anélkül erősíti az izmokat, hogy károsítaná az ízületeket.
 • Fejleszti a légzőapparátust.
 • A szív munkáját jelentősen megkönnyíti, akadálytalanabb a vénás áramlás a szív felé, és a szív is könnyebben keringeti a vért (szív és keringési rendszer).
 • Nyugtató hatást gyakorol az idegrendszerre, a sikerélmény önbizalmat adhat, megerősítheti a személyiséget.
 • Az uszodai légkör megerősíti a szervezet ellenálló képességét, ezáltal megfázásos betegségek ritkábban fordulnak elő.
Az úszás fejlesztő hatása a személyiségfejlődésre:
 • akaraterő
 • kitartás
 • önbizalom
 • a mástól való félelem leküzdése
 • fegyelem
 • közösségi szellem

2. Vízhez szoktatás

Célja az alapvető vízbiztonság elnyerése, a félelemérzés leküzdése, örömszerzés, élmény.
A vízhez szoktatáskor az oktatónak óriási lehetőség és felelősség van a kezében. Nem csupán egy pozitív érzelmi állapotot kell megteremtenie, hanem egyúttal a későbbi mozgástanuláshoz elengedhetetlen kedvező motivációs bázist is.
Célunk a mozgáskoordináció, a térérzékelés és a figyelem fejlesztése játékosan, változatos eszközökkel: önállóságra nevelés, fiziológiás és pszichés átalakulások.
Az úszásoktatás előtt az első feladatunk, hogy megismertessük a tanulókkal a víz minden tulajdonságát, törvényszerűségeit.
Alkalmazkodási folyamat a víz és a gyermek között, el kell fogadnia az új környezetet jellemző viszonyokat:
 • A víz hőmérsékletét
  A szervezet hőegyensúlyát egyrészt az ember bőre szabályozza, a hideg hatására a bőredénykék összehúzódásával védenek az erősebb hő leadástól. A keringési szervek fokozottan reagálnak, felgyorsul a légzésszám. A szervezet fokozatosan alkalmazkodik, ezáltal nő az edzettsége, még a betegségek ellen is.
 • A könnyedség érzését
  Felhajtóerő: A vízbe merülő testre fölfelé irányuló erő hat a hidrosztatikus nyomás miatt (Arkhimédesz törvénye). Vízben a test súlya az általa kiszorított víztömeg súlyával csökken.
 • A légzés változását
  A hidrosztatikai felhajtóerő megkönnyíti a kilégzést és nehezíti a belégzést, ami által erősödnek a légzésben résztvevő izmok.
  Hidrosztatikai nyomás: a folyadékban minden egyes molekula súlya következtében nyomja az alatta lévő folyadékmolekulákat. Nagysága függ a víz magasságától és fajsúlyától. A ritmusos ki- és belégzés tudatosítása fontos feladat.
 • A mozdulatok sebességét, az egyensúlyviszonyokat
  A vízben mozgó testre leküzdésre váró erő (közegellenállás) hat. A nehézséget a test mögött keletkező örvények okozzák.
 • A szervezet védekező reflexeit
  Szemhéjzáró reflex: megtapasztalja, hogy a nyitott szem a víz alatt sem károsodik, a szemre ható nyomás is csak eleinte szokatlan.

3. Úszásoktatás

Irányítás
 • Direkt (új oktatásnál)
 • Indirekt (öntevékeny részese a gyerek)
Úszótechnikákra vonatkozó ismeretek közvetítésének módszerei
 • Magyarázat
 • Megbeszélés
 • Közvetlen és közvetett szemléltetés
Mozgásminta kialakítása
 • Utánzások
 • Rávezető gyakorlatok
 • Célgyakorlatok
 • Kényszerítő helyzetek, feladatok
Ismeretek átadása
 • Parciális (adott úszásnem technikája részleteire bontva)
 • Globális (adott úszásnem együttes egészet valósítja meg)
 • Progresszív részmódszer (a részek összekapcsolásával alakul ki az úszásnem mozgásmintája)
Gyakorlás: a mozgás ismételt végrehajtása, automatizálása.
 • Úszótechnika részei
 • Úszótechnika egésze
Oktatás folyamata:
 • Vízhez szoktatás
 • Fokozatosság
 • Játékos forma (játszva, önfeledten, jókedvűen)
 • Csoport átlagteljesítménye (differenciálás)
Foglakoztatási formák
 • Összetétel
 • Tudásszint
 • Tananyag
 • Rendelkezésre álló idő
 • Uszoda lehetőségei
  • együttes foglalkozás (jó időkihasználás, nagy ismétlésszám)
  • csapatfoglalkozás (differenciált csoportok, eltérő tananyagszint szerint)
  • egyenkénti foglalkoztatás (kis létszám esetén)
Gyakorlatvezetés módszerei
Magyarázat (verbális ismeretnyújtás)
Sajátos forma. Először a szárazföldön magyarázza el a tanár a gyakorlatokat, illetve elmondja a kulcsszavakat, amit alkalmazni fog. Ezt követően a magyarázat a vízben legyen rövid, érthető, megfelelő hangerejű.
Gesztus
Kéz mozgásai (irányok, gyorsulások, javítás).
Mimika (mosoly, biztatás, stb.)
Bemutatás
Pontos legyen, lényeges részletek, síkok, irányok (több nézetből).
Bemutattatás
Legügyesebb gyerekkel, magyarázattal együtt.
Utánzás
Kiskorban jellemző, színessé, élvezetessé teszi az oktatást (delfinutánzás ugrálással, szélmalom-karmozgás, stb.).
Gyakorlás (oktatási gyakorlatok, rávezető és kényszerítő helyzetekben))
A tanár irányít, ellenőriz, biztosítja a fejlődést.
Menete:
 • Szárazföldön
 • Medence szélén
 • Kismedencében segítségadással
 • Kismedencében segítségadás nélkül
 • Nagymedencében segítségadással
 • Nagymedencében segítségadás nélkül
 • Távolságra törekvés, gyakoroltatás játékos versenygyakorlatokkal és nehezített szituációkban
Rávezető és kiegészítő gyakorlatok:
Kisebb lépések, szintre hozó feladatok.
Kényszerítő helyzetek (helyes út, ritmus és sebesség):
A kialakított helyzet következtében a tanuló egyféle módon tudja végrehajtani a feladatot.
Kiinduló szint:
Felmérés alapján a meglévő úszástudás megállapítása. Fontos:
 • Kondicionális képességek (erő, állóképesség, gyorsaság)
 • Koordinációs képességek (szabályozás, átállítás)
 • Intellektuális képességek (a szakfogalmak megértése)
 • Alkati tulajdonságok (testösszetétel, testméretek)
Ellenőrzés:
A haladás ütemére, a folyamat megtervezésére, a tudás minőségi és mennyiségi követelményeire vonatkozóan.
Cél a további motiválás, ezért a feladat teljesíthető legyen mindenki számára. Hibajavítás:
A tanár figyelme, jó megfigyelőképessége, speciális hibajavító gyakorlatok helyes alkalmazása! Könnyített feltételekkel gyakoroltatunk, koncentrálva a
 • karmunkára
 • lábmunkára
 • ritmusra
Hibák okai:
 • Meg nem értés
 • Egy bizonyos képesség hiánya
 • Rosszul beidegződött mozdulat
 • Nem megfelelő oktatási módszer
 • Ok-okozati összefüggés – rutin!
 • Pontatlan elképzelés, hiányos megértés
 • A magyarázat nem kielégítő, nem jól hallható
 • Figyelemkoncentráció csökkenése
 • Figyelemkoncentráció csökkenése
Elvek:
 • Fő hiba kijavítása
 • Egyszerre csak egy hibára koncentrálni
 • Helyes végrehajtás begyakoroltatása
 • Kijavított hiba után elismerés, dicséret
Feltárásának módja (a mozgás szerkezet összetevői):
 • A test helyzete
 • A mozgás terjedelme, iránya
 • A testrészek kölcsönös helyzete
 • A mozgás időtartama
 • A mozgás sebessége
 • A mozgás ritmusa
 • A mozgás dinamikája
Segítségadás Főbb szempontjai:
 • Nyújtson biztonságérzetet!
 • Legyen folyamatosan csökkenő mértékű, ösztönözzön!
 • Ne akadályozza a helyes végrehajtást!
 • A hiba okának megszüntetésére irányuljon!
Módjai:
 • Oktatóval és szerrel (biztonságérzet)
 • Oktatóval
 • Társsal
 • Szerrel
 • Lélektani segítségadás
 • Hanggal, ütemezéssel
Segédeszközök:
 • Úszólap
 • Úszóbója
 • Úszóöv
 • Bot
 • Az úszómedence tartozékai (kötél, korlát, lépcső)
Egyénileg készített szerek, eszközök (merülő tárgyak, úszólap alakjának változtatása, autógumi, víz alá helyezett lépcső) alkalmazása. Minden balesetveszély-mentes legyen!

4. Balesetvédelem

Balesetvédelmi oktatás az első órán
 • Csak tanári engedéllyel lehet vízbe menni!
 • Vízmélységek ismertetése
 • Csúszásveszély
 • Vízbe ugrások szabályozása
 • Társat belökni, víz alá nyomni nem szabad!
 • Tárgyat bevinni csak engedéllyel lehet!
 • Bármilyen sérülést azonnal jelenteni kell!
 • Uszoda elhagyása
 • Higiénés követelmények, egészségügyi szabályzat ismertetése
 • Zuhanyozás úszás előtt, illetve után
Egészségmegőrzés
Kiemelt szerepet kap a megelőzés; úszósapka, úszószemüveg használata.
Akklimatizálódás fontossága (törölközés, hajszárítás, kimenetel előtt várakozási idő).
Beteg, lázas gyerek ne menjen vízbe!